CÁC BẬC  HUYNH CÓ HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG KHÔNG ? PH CÓ THỂ TRẢ LỜI NGẮN  GỌN