Thứ tư, 30/11/2022 - 03:44|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2022

Văn bản chỉ đạo

Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú